HON plaatst kanttekeningen bij Prestatieafspraken 2021 – 2022

Ieder jaar maken de gemeente Nijkerk, woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken over volkshuisvestelijke kwesties. Onderdeel van de prestatieafspraken zijn o.a. de sociale woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en zorg, verkoop en liberalisatie. Voor het eerst bestrijken de Prestatieafspraken een periode van twee jaar. Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) plaatst echter kanttekeningen bij de Prestatieafspraken zoals ze nu op tafel liggen. Waarom?

Overeenstemming over 35% sociale nieuwbouw
HON voorzitter Ron Weil antwoordt: “In de afgelopen jaren hebben wij intensief contact gehad met de gemeente en Woningstichting Nijkerk (WSN) over het aantal te bouwen sociale woningen. Wij hebben ons hard gemaakt om 35% sociale nieuwbouw opgenomen te krijgen in de woningbouwprogrammering van de gemeente Nijkerk. De gemeenteraad heeft unaniem opgeroepen om tot definities te komen van wat sociale huurwoningen zijn, zodat er geen misverstand bestaat over wát wordt meegeteld, wát niet en vanaf welke datum er wordt geteld. Op die manier kan worden getoetst of de doelstellingen in de Woonvisie 2020+ worden gehaald.”

Netto versus bruto
In de Prestatieafspraken die nu op tafel liggen, wordt gesproken over bruto 75 sociale nieuwbouwwoningen per jaar. Weil: “Dat woordje ‘bruto’ maakt een wereld van verschil. De gemeente heeft namelijk met WSN afgesproken dat ze 25 woningen per jaar mogen verkopen. Dus per saldo neemt het aantal sociale huurwoningen met slechts 50 toe. Dit jaar verwacht WSN 44 woningen te verkopen. Zo halen we de achterstand aan sociale huurwoningen nooit in. Dit kunnen we niet aan onze achterban uitleggen. Om die reden tekenen wij onderdeel 3 van de Prestatieafspraken niet.”

Versnelling in de woningbouw
Wethouder Harke Dijksterhuis meent dat de nu gemaakte Prestatieafspraken al een zeer ambitieuze vertaling van de Woonvisie 2020+ zijn. Verdergaande afspraken zouden in zijn optiek van te weinig realisme getuigen. Weil reageert: “Wij betreuren de opmerking van de wethouder dat HON niet realistisch zou zijn. De centrale overheid roept gemeenten op tot versnelling in de woningbouw te komen. In de Prestatieafspraken is dan ook vastgelegd dat er een versnelling in de bouw tot 75 netto woningen per jaar wordt nagestreefd. We zijn verheugd dat ook WSN naar een netto bouw van 75 woningen wil. Wat is daar niet realistisch aan?”

Giga achterstand wordt niet ingehaald
De gemeente Nijkerk ligt met een aandeel van 22% sociale woningen achter op het landelijk gemiddelde van 27%. “Wij hebben steeds gepleit om die achterstand zo snel mogelijk in te halen” gaat Weil verder. “Maar wat nu dreigt te gebeuren is dat we nóg verder achterop raken. Dit jaar komen er per saldo slechts 23 sociale nieuwbouwwoningen bij. Volgend jaar zijn dat er 65. Pas voor de jaren 2023 en 2024 zijn er plannen om dat aantal te verhogen om de achterstand over de voorgaande jaren in te halen. Daar moeten dan geen onvoorziene omstandigheden tussen komen. Vanuit het verleden weten we dat de afgesproken aantallen nieuwbouwwoningen telkens weer niet werden gehaald.”

“Wij zullen de gemeente en WSN kritische vragen blijven stellen over de toename van het aantal sociale huurwoningen. Weg met de wooncrisis in de gemeente Nijkerk!” besluit de voorzitter.