Huurdersorganisatie Nijkerk: ‘Er is een giga inhaalslag nodig’

Te weinig nieuwbouw sociale woningen

Gisteravond nam Adriaan Goudswaard namens Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) in scherpe bewoordingen afstand van de cijfers waarop de gemeente haar Woonvisie 2020 baseert. Volgens HON zijn ze van nul en generlei waarde.

“Op zich is de Woonvisie 2020 een groot compliment waard” zegt Goudswaard. “Het is een helder en goed gedocumenteerd rapport waarin goede stappen zijn gezet. Het vormt een prima uitgangspunt voor de discussie over doelgroepen, dat nog moet komen.”

“Het probleem dat HON met deze visie heeft, is dat er niets in staat over de omvang van de sociale woningbouw als geheel. De gemeente hanteert een percentage van 35% sociale woningen bij nieuwbouwprojecten. Maar over de hele linie bekeken zijn er in de gemeente slechts 22% sociale woningen, terwijl het landelijke percentage veel hoger ligt namelijk 27%. Het aantal woningzoekenden in onze gemeente stijgt. We hebben al een achterstand, dus dat betekent dat we veel meer moeten bouwen dan die 35%.” HON denkt aan minimaal 500 te bouwen sociale woningen in de komende drie jaar, bovenop de bouwopgave van 200 woningen per jaar. Daarvoor moet de gemeente per direct grond beschikbaar stellen.” Wethouder Harke Dijksterhuis vindt dat er een evenredige verdeling moet komen tussen sociale woningen, het middensegment en het hogere segment zodat de ene groep niet voorgetrokken wordt boven de andere. Hij wil vooral inzetten op het middensegment. HON stelt zich op het standpunt dat het merendeel van de woningzoekenden een lager inkomen heeft en dat derhalve het merendeel van de te bouwen woningen sociale woningen moet zijn.

Verder stoort het HON dat de gemeente zegt dat zij de doelstelling in de Woonvisie 2015 voor de nieuwbouw van sociale huur- en koopwoningen heeft gehaald. Dat zouden 300 woningen zijn in de periode van 2015 tot 2020. Goudswaard reageert: “Dat moet je in perspectief zien. Cijfers van Woningstichting Nijkerk en het CBS tonen aan dat WSN in de periode 2016 t/m 2019 in totaal 216 sociale woningen heeft opgeleverd. Maar in diezelfde tijd heeft WSN er 87 verkocht en 18 gesloopt. Dus hoezo 300 woningen?” HON vindt ook dat de tiny houses niet als sociale woningen meegeteld mogen worden omdat het tijdelijke woonvormen zijn. “Als we dat gegeven in de cijfers verwerken, komen we nóg lager uit.” Dijkerhuis geeft toe dat de cijfers van HON ruw geschat juist zijn, maar hij vindt dat de verkochte sociale woningen meegerekend moeten worden in de behaalde resultaten. Ook vindt hij dat er geen sprake is van een achterstand. De aanwezige commissie- en raadsleden willen duidelijkheid over de definitie, zodat er inzicht is welke woningen wel, en welke niet worden meegerekend.

De provincie Gelderland schrijft voor hoeveel woningen er per gemeente gebouwd mogen worden. Zij bepalen dat aan de hand van demografische gegevens van de provincie. Nijkerk valt echter qua woningmarkt onder de regio Eemvallei. Goudswaard: “We hebben veel meer te maken met ontwikkelingen in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Dus de basis waarop het beleid wordt vastgesteld, is verkeerd gekozen. Momenteel zijn er 1.100 actief woningzoekenden in onze gemeente. Dit aantal zal niet krimpen, maar juist groter worden, o.a. door echtscheidingen en jongvolwassenen die zelfstandig willen wonen. We roepen de gemeente op om het aantal woningzoekenden leidend te maken in het beleid in plaats van vage demografische gegevens.”

Wat tijdens de vergadering naar voren kwam is dat er veel meer gebouwd zou moeten worden voor ouderen, zodat er een doorstroming op gang kan komen. De wachttijd voor gelijkvloerse galerijwoningen is momenteel 12 jaar. Gezien de leeftijd van de ouderen is dat te lang. Wanneer er meer levensloopbestendige woningen en appartementen beschikbaar komen, hoeven er minder eengezinswoningen gebouwd te worden. Ook moet er gekeken worden naar een woonvorm voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen maar nog te goed zijn voor een woonzorgcomplex. De gemeente moet de projectontwikkelaars zien mee te krijgen in de plannen. Raadslid Hilbrand Rozema vindt dat de gemeenteraad de mogelijkheid moet hebben om meer sturing te geven aan het type woning dat gebouwd gaat worden.

Bewoners van huurwoningen van WSN hebben zich verenigd in Huurdersorganisatie Nijkerk (HON). Deze stichting is bereikbaar op 06 – 4708 2200, info@huurdersnijkerk.nl, www.huurdersnijkerk.nl en facebook Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).