‘Kleinere koophuizen bouwen kan doorstroming bevorderen’

Sociale koopwoningen die voor een prijs van 200.000 euro zijn gerealiseerd, worden snel meer waard. Dat is de afgelopen jaren geconstateerd. Daarmee wordt het doel waarmee de woningen worden gebouwd voorbij geschoten en wordt de eerste kopers van deze woningen een onbedoeld ‘voordeel’ gegeven. Dat maakt dat in de nieuwe woonvisie gekozen wordt voor de bouw van kleinere woningen, zoals appartementen en studio’s. Bij groter wordende gezinnen, worden mensen daardoor gedwongen te verhuizen.

Er vindt op dit moment onderzoek plaats naar een mogelijke locatie voor het plaatsen van vijf woonwagens. Hierbij is ook gekeken of uitbreiding bij de huidige locatie aan de Watergoorweg mogelijk is, maar de eerste indruk is dat hier niet de gewenste uitbreiding mogelijk is. Gewezen wordt op het feit dat ook behoefte bestaat aan extra standplaatsen in Hoevelaken.

Nijkerk wil ook een vereveningsfonds instellen. Het gaat dan om nieuwbouwprojecten die kleiner zijn dan vijftien woningen. Als hierbinnen geen sociale woningbouw is te realiseren, kan een bijdrage in dit fonds worden gestort. Met die bijdrage kunnen op een andere locatie extra woningen in de sociale sector worden gerealiseerd. Voorwaarde is dat deze extra woningen binnen vijf jaar worden gerealiseerd.

13 tot 17 procent van de bewoners woont scheef

CIJFERS
Vijf jaar geleden is berekend dat 36 procent van de sociale huurwoningen onder de noemer ‘scheef wonen’ viel. Het gaat dan om mensen die in een huurwoning wonen die niet past bij hun inkomen. Op grond van nieuwe cijfers is berekend dat het scheef wonen maar 13 tot 17 procent bedraagt. Een percentage scheef wonen wordt zelfs gewenst gevonden om de leefbaarheid in een wijk in stand te houden.

Verwacht wordt dat met de nieuwe woonvisie ook de doorstroming kan worden verbeterd. Deze was tot nu toe gericht op doorstroming vanuit de sociale huurwoningen. Nu wordt ingezet op het verhuizen van 55-plussers en senioren die in een te grote woning wonen.

Berekend is dat tot 2030 behoefte bestaat aan de bouw van 630 woningen in de sociale sector.

Bron: Stad Nijkerk van 11 maart 2020
Auteur: Wijnand Kooijmans