Kwantificering van woonbeleid gemeente Nijkerk vraagt om verbetering

De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (RKC) heeft in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het woonbeleid van 2015+ van de gemeente Nijkerk. De RKC onderzocht de beleidsdoelen en -resultaten, maar heeft moeite om een helder beeld naar voren te brengen. Daarom adviseert de rekenkamercommissie de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld. Ook adviseert de rekenkamercommissie om preciezer te zijn in de verantwoording aan de gemeenteraad. Positief is dat de gemeente de Woonvisie heeft opgesteld in samenwerking met diverse partijen uit de samenleving en dat zij alle relevante beleidsterreinen binnen haar organisatie heeft betrokken. Daarnaast is het ook positief dat de doelstelling om 300 sociale woningen te bouwen is gehaald.

Onduidelijke doelen en getallen in rapportages
Uit het onderzoek kwam naar voren dat Nijkerk onduidelijk is over de gestelde doelen en aantallen met betrekking tot de bouw van koop- en huurwoningen in de verschillende prijsklassen. Binnen de gemeente worden verschillende definities gebruikt, waardoor niet goed meetbaar is of doelen uit het woonbeleid gehaald worden. In de verantwoording richting de gemeenteraad worden de resultaten niet duidelijk gekoppeld aan de doelstellingen, waardoor de raad op dit moment niet goed kan sturen op het woonbeleid.
Een hoofddoel van de gemeente was dat er tussen 2015 en 2020 een grote hoeveelheid woningen beschikbaar zou komen voor inwoners met een laag inkomen. Die doelstelling is maar ten dele gehaald. Er zijn voldoende nieuwe sociale woningen gebouwd, maar het is niet gelukt om een groot aantal scheefhuurders in Nijkerk te laten doorstromen naar duurdere woningen. Scheefhuurders zijn mensen die met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning (blijven) wonen. Dit zorgt ervoor dat die woningen niet beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. De gemeente heeft hiervoor wel acties ingezet, maar deze hebben te weinig effect gehad.

Advies
De RKC adviseert de gemeente Nijkerk onder meer om heldere doelen te stellen en daaraan heldere definities en indicatoren te verbinden. Daarnaast zou de gemeente de resultaten in de rapportages duidelijk moeten verantwoorden. De raad kan dan beter sturen. De RKC adviseert ook dat het college aan de raad verschillende keuzes voorlegt bij het bepalen van beleidsdoelen.

Voornemens college van B&W
Het college van burgemeester en wethouders plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het rapport. Dit lijkt grotendeels te komen door interpretatieverschillen tussen het college en de RKC. Het college geeft echter aan dat het op een groot aantal punten de aanbevelingen uit het rapport overneemt in de nieuwe Woonvisie 2020+.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Bron: Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand