Meepraten over de leefbaarheid en veiligheid van de buurt

Huurdersorganisatie Nijkerk gaat wederom een digitale enquête houden onder de bewoners van sociale huurwoningen in de gemeente Nijkerk. Eén van de onderwerpen waarover vragen zullen worden gesteld, is de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving.

Aan de vorige enquête in 2018 namen 545 huurders deel. Over het algemeen waren de deelnemers tevreden over de verlichting in hun woonomgeving, de hoeveelheid openbaar groen, de parkeervoorzieningen, de verkeersveiligheid en het onderlinge contact.

Minder tevreden waren ze over het onderhoud van het openbaar groen, het openbaar vervoer, de voorzieningen voor ouderen en voor de jeugd vanaf 12 jaar. Achttien procent van de huurders meldde overlast van hangjongeren, zwerfvuil, verkeerslawaai en hondenpoep.

Huurders van Woningstichting Nijkerk hebben zich verenigd in de stichting Huurdersorganisatie Nijkerk (HON). Gezamenlijk komen zij op voor de belangen van huurders en woningzoekenden in de gemeente Nijkerk. Huurders die mee willen doen met de digitale enquête van HON kunnen zich aanmelden via info@huurdersnijkerk.nl en de website huurdersnijkerk.nl. HON is telefonisch te bereiken op 06-4708 2200.

Jenny Top is algemeen bestuurslid bij HON. Zij heeft de leefbaarheid van de woonomgeving in haar portefeuille. Ze zegt: “Het is onze taak te signaleren wat er in de wijken leeft en speelt en om dat op te pakken met onze netwerkpartners Woningstichting Nijkerk, de gemeente, politie, buurtbemiddeling, welzijnsorganisaties, gebiedsteams, scholen en anderen. Wat voor de een leefbaar is, is dat voor de ander totaal niet. Maar veiligheid vindt toch wel iedereen belangrijk. Sinds enige tijd houden wijkagenten spreekuur op toegankelijke locaties als de bibliotheek in Hoevelaken alsmede het ontmoetingscentrum Paashuis en de Tuinzaal van UVV in Nijkerk. De spreekuren zijn laagdrempelig; mensen kunnen een praatje maken of iets melden als er wat speelt in hun buurt.”

De wijkagent die regelmatig spreekuur houdt in het Paashuis aan de Goudenregenlaan 1 in Nijkerk is Helma van Lambalgen. Het spreekuur is niet op een vaste dag of tijdstip, maar wordt aangekondigd in de agenda van de website paashuisnijkerk.nl en op een bord bij de ingang van het Paashuis. Van Lambalgen vertelt: “Er is ook een brievenbus, waar mensen (anonieme) meldingen in kunnen stoppen. Recent lag er een briefje in van een mogelijke drugslocatie met een aantal kentekens erbij. Dat is natuurlijk helemaal top en dat kunnen wij meenemen in een verder onderzoek. Tijdens het spreekuur zijn mij al diverse zaken uit de wijk ter ore gekomen.”

“Met name onze zichtbaarheid, het warme contact en de laagdrempeligheid worden gewaardeerd. Klachten die zoal voorbij komen zijn het parkeergedrag bij scholen en overlastplekken. Ook zijn er zaken die ik heb doorverwezen naar het gebiedsteam en buurtbemiddeling” aldus Van Lambalgen.

Wijkagenten geven op verzoek ook voorlichting. Dat kan gaan over ‘senioren en veiligheid’ en over tips hoe mensen zich kunnen beschermen tegen fraude en diefstal. “Ik heb ook voorlichting gegeven aan de leden van Buurtwacht Paasbos. We hebben inmiddels een kleine club van zes betrokken buurtbewoners die op preventieronde gaan in de wijk Paasbos.”

Wijkagent Nijkerk Centrum Robert Bronsink houdt spreekuur in de Tuinzaal van UVV Nijkerk aan de Frieswijkstraat 97. Mensen kunnen op dinsdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur binnenlopen bij de soos en vragen naar gastvrouw Marjan Eeltink. Zij weet wanneer het volgende inloopspreekuur is. Bronsink meldt: “Kort geleden kregen wij tijdens een spreekuur informatie over een verdachte situatie en locatie. Dat heeft onze volle aandacht.”