Nijkerk kan meer doen voor de eigen bevolking

Politieke partijen in Nijkerk willen sociale woningen vooral aan de eigen inwoners aanbieden, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt.

De Huisvestingswet schrijft vrije vestiging voor en toewijzing gebeurt via inschrijving bij WoningNet regio Eemvallei. Maar Huurders Organisatie Nijkerk (HON) zegt dat met een reeks maatregelen toch veel meer kan worden bereikt.

Het ging er stevig aan toe bij de laatste commissievergadering. Hoewel het merendeel van de politieke partijen vrijgekomen huurwoningen (bestaand en nieuwbouw) wil aanbieden aan eigen inwoners, zei Irene Moes van PRO21 dat er geen hek om Nijkerk gezet kan worden en ook geen gracht met ophaalbrug om mensen van buitenaf tegen te houden. Bovendien zou een deel van die mensen van buitenaf terugkerende Nijkerkers kunnen zijn.

Binding

HON-voorzitter Ron Weil vindt dat er wel degelijk meer gedaan kan worden voor de eigen bevolking. ,,De Huisvestingswet gaat over de verdeling van woningen. Die wet staat toe dat maximaal de helft van de woonruimte met voorrang wordt aangeboden aan woningzoekenden met binding met de regio. Van die 50 procent mag maximaal de helft met voorrang worden aangeboden aan mensen met binding aan de gemeente. De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes en Woudenberg hebben dit recht vastgelegd in hun huisvestingsverordening. De gemeente Nijkerk nog niet; zij is momenteel bezig met de herijking van haar huisvestingsverordening. Dit is een niet te missen kans om de toevloed van buitenaf te beheersen.’’

Of er sprake is van verdrin­ging, hangt af van het type woning

Volgens Weil leeft bij velen de indruk dat ze verdrongen worden door Randstedelingen en Amersfoorters. ,,Dat is slechts ten dele waar’’, zegt de voorzitter van de belangenvereniging. ,,Of er sprake is van verdringing, hangt af van het type woning. Er is veel vraag naar eengezinswoningen. De gemiddelde wachttijd voor een woning in Amersfoort is 9,7 jaar; voor eengezinswoningen is dat 12,9 jaar. Die mensen gaan natuurlijk buiten hun eigen gemeente zoeken. Toch vallen de aantallen die voor een huurwoning naar Nijkerk komen, mee. In 2018 waren in onze gemeente 236 verhuringen. Het merendeel (146) waren Nijkerkers die binnen de eigen gemeente verhuisden. Slechts 42 mensen kwamen uit Amersfoort en de rest kwam elders vandaan. Deze cijfers zijn afkomstig van WoningNet regio Eemvallei.’’

Weil vindt het daarnaast belangrijk dat afspraken nagekomen worden. ,,In prestatieafspraken is vastgelegd dat ten minste 35 procent van de nieuwbouw sociale woningen moet zijn. Dit percentage is niet gehaald. Het is nu al bekend dat er in 2020 een tekort zal zijn van 174 tot 522 beschikbare sociale huurwoningen. Als HON willen wij dat dit tekort met prioriteit wordt weggewerkt. Het is van groot belang dat de gemeente dit in haar Woonvisie vastlegt.’’

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag een woningzoekende niet meer verdienen dan 38.035 euro per jaar. De maximale huur bedraagt 720,42 euro per maand. Weil zegt dat menigeen dit niet kan betalen. ,,Bij WoningNet regio Eemvallei staan 37.844 woningzoekenden ingeschreven. Van hen komen 2710 uit onze gemeente. Van die 2710 hebben maar liefst 1644 een laag tot middellaag inkomen. Het is de vraag of Woningstichting Nijkerk (WSN) juist voor deze groep rendabel kan bouwen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de gemeente de grond goedkoper beschikbaar stelt. Dat doet financieel pijn, maar daarmee laat de gemeente wel haar sociale gezicht zien.’’

Hoogbouw

Weil betoogt dat de grond schaars is in Nijkerk en dat daarom hoogbouw bespreekbaar moet worden. ,,Via een enquête naar woonbehoeftes hebben inwoners laten weten geen hoogbouw te willen. Maar is er eigenlijk wel een alternatief? Er wordt al gebouwd op alle open plekken in de gemeente. Bij laagbouw zou in het groen gebouwd moeten worden. Maar inwoners willen de prachtige natuur die Nijkerk rijk is, niet kwijt.’’

Bron: AD Amersfoortse Courant en De Stentor van 29 juni 2019
Fotograaf: Bram van de Biezen