Het ontwerpbestemmingsplan voor het Filippo terrein in Nijkerkerveen ligt ter inzage. U kunt hier klikken om het plan in te zien.

De gewenste ontwikkeling bestaat uit het realiseren van woningbouw door Woningstichting Nijkerk. In het plan worden de volgende woningen beoogd:
· 6 twee-onder-een-kapwoningen
· 8 hoekwoningen
· 21 levensloopbestendige tussenwoningen
De 21 levensloopbestendige woningen zijn woningen van 1 bouwlaag met een kap. Deze zijn hierdoor met name geschikt voor senioren en kleine gezinnen. De 8 hoekwoningen en de twee-onder-een-kapwoningen zijn primair geschikt voor gezinnen. Deze 29 grondgebonden woningen die voorzien zijn in het hof zijn ten behoeve van de sociale huursector. De 6 tweeonder-een-kapwoningen nabij de Jacob de Boerweg worden koopwoningen.

Tevens wordt er ook aan groenvoorzieningen gedacht. In het midden van het plangebied bevindt zich openbare ruimte die door alle omwonenden gebruikt kan worden en in het zuiden van het plan is er plaats voor hemelwaterberging. Deze voorziening voor hemelwater zal in de vorm van een wadi gerealiseerd worden, waarbij de bestaande landschappelijke structuur en kenmerken doorgezet worden.