Over de toekomstige invulling van het Spaanse Leger in Nijkerk, een driehoekig gebied ingeklemd tussen de Amersfoortseweg, Barneveldse en de spoorlijn Amersfoort – Zwolle wordt al diverse jaren gesproken. Met de kaders van de gemeenteraad heeft het college de afgelopen periode de (her)ontwikkeling van het gebied naar een woningbouwlocatie verder verkend. Naast de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan, hebben er intensieve onderhandelingen plaatsgevonden tussen Kraay Nijkerk, initiatiefnemers voor woningbouw in het Spaanse Leger en de gemeente over de toekomst van Kraay Nijkerk en Country Mill Horse Support in het gebied. “De uitkomst van de gesprekken is positief. Zo is afgesproken dat het streven is de bedrijven te verplaatsen naar De Flier en de achterblijvende locatie in het Spaanse Leger te herontwikkelen naar een woonerf. Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om ze te verplaatsen, dan kunnen beide bedrijven worden ingepast in het plangebied als onderdeel van de mogelijke woningbouwontwikkeling. Ook krijgen zij dan een betere ontsluiting. Ik ben heel blij met dit resultaat”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Het college vraagt de gemeenteraad om, met de positieve uitkomst van de gesprekken, verder te kunnen gaan met de uitwerking van de ontwikkeling van het Spaanse Leger.

Verdere uitwerking

Na besluitvorming door de gemeenteraad over de nadere inhoudelijke en procesmatige kaders bij de ontwikkeling van het Spaanse Leger kan de uitwerking van het ruimtelijk plan worden vervolgd. Dit plan dient dan als basis voor de verdere uitwerking van het Spaanse Leger tot overwegend een woningbouwlocatie. Voorzien zijn momenteel circa 250 woningen in diverse segmenten. In samenhang met de woningbouwontwikkeling zal de infrastructuur in het gebied worden aangepakt, verdwijnt de huidige ontsluiting op de Barneveldseweg en komt er een nieuwe ontsluiting op de kruising Amersfoortseweg-Tinbergenlaan. Ook het terrein van de Intratuin zal worden heringericht.

Volgende stappen

Een ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitplan worden naar verwachting medio 2019 ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierover per brief geïnformeerd. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2019 vastgesteld kan worden. Dit betekent dat op z’n vroegst begin 2020 er gestart gaat worden met werkzaamheden in het plangebied.

De herinrichting van het kruispunt Amersfoortseweg-Tinbergenlaan zal door de gemeente worden opgepakt in samenhang met het planproces voor het Spaanse Leger. De definitieve uitwerking van de herinrichting en bijbehorende kostenopzet hiervoor moet nog worden gemaakt. Mocht hiervoor aanvullende (financiële) besluitvorming nodig zijn dan wordt dit aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.