Vijf opties voor groei Nijkerk

Is de burger wel voldoende duidelijk wat van hem of haar wordt verwacht bij de inspraak over de omgevingsvisie? Of haakt iedereen af na de inleiding? Dat was één van de prangende vragen tijdens de beeldvorming over de omgevingsvisie.

Opzet is dat in mei/juni de bevolking van Nijkerk inspraak krijgt hoe deze gemeente er in de toekomst moet gaan uitzien. Gekozen is voor vijf mogelijke opties waarbij het aantal inwoners groeit tot maximaal 57.000 inwoners. Bepalend bij de keus is onder meer hoeveel woningen er tot 2040 moeten worden gebouwd en waar. Maar ook hoe het wegennet moet worden ingericht en welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om de doelstellingen op dit gebied te halen.

ACHTERSTAND
Door Huurdersorganisatie Nijkerk wordt bepleit dat ook gekeken wordt naar de bestaande achterstand als het gaat om woningbouw. Gewezen wordt op het feit dat er op dit moment 1.200 mensen actief op zoek zijn naar een woning. De wachttijd voor een een- of tweepersoonshuishouden bedraagt twaalf jaar. Indien met dit gegeven niets wordt gedaan kom je, zo vindt de huurdersorganisatie, nooit uit de problemen.

Een keuze voor locaties waar mogelijk kan worden gebouwd worden niet gemaakt. Maar wel is bijvoorbeeld duidelijk dat in Nijkerk Oost sprake is van de aanwezigheid van veel fijnstof door de ligging in een gebied met veel pluimveehouderijen. Dat doet meteen de vraag rijzen of het verstandig is hier in de toekomst woningen te bouwen.

WINDMOLENS
Bij de trendmatige ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat op het gebied van duurzame ontwikkeling er in 2023 veertig hectare aan zonnevelden noodzakelijk is en 184 hectare in 2040. In 2030 moeten de eerste twee windmolens zijn geplaatst, tien jaar later is dat aantal acht. Nieuwe werklocaties worden in eerste instantie gezocht bij bestaande bedrijventerrein en door middel van het opknappen van deze terreinen.

Eén van de vragen die moet beantwoord worden is of er straks werk aan alle inwoners in de eigen gemeente moet worden geboden of dat er voor moet worden gekozen hen werk buiten de gemeente te laten zoeken. Wanneer wordt gekozen voor een flinke uitbreiding betekent dit de komst van meer voorzieningen op het gebied van winkels, evenementen en recreatie. Maar dat moet dan wel weer worden afgezet tegen nadelen op andere terreinen, zoals duurzaamheid.

INSPRAAK
Volgens Boudewijn van der Woerd (VVD) moet voorkomen worden dat de burger na de inspraak krijgt te horen dat daar niets mee kan worden gedaan. Omdat er bijvoorbeeld een andere visie uitrolt dan nu aan ideeën wordt aangedragen.

Bron: De Stad Nijkerk
Auteur: Wijnand Kooijmans