Woningstichting Nijkerk tegen wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

WSN heeft samen met 36 woningcorporaties bezwaren geuit tegen het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen. In een brief aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uiten de woningcorporaties hun zorgen over de voorgenomen maatregelen. Deze maatregelen gaan over de splitsing van de inkomensgrenzen voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Door aan te sluiten bij de collectieve actie komt WSN op voor de belangen van haar huurders die de dupe dreigen te worden van de nieuwe regelgeving.

Brede en gevarieerde sociale huursector
WSN zet vraagtekens bij het feit dat het kabinet, bij de toewijzing van sociale huurwoningen, kijkt naar de huishoudgrootte. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen er twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment is er één inkomensgrens voor alle huishoudens. Alleenstaanden komen door het nieuwe wetsvoorstel minder snel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Peter Toonen, directeur-bestuurder WSN: “De eenpersoonshuishoudens zijn juist voor WSN een grote doelgroep. Van het totaal aantal actief woningzoekende is bijna 60% een eenpersoonshuishouden in 2018. Voor deze groep gaat de inkomensgrens omlaag naar 35.000 euro. Geen positieve ontwikkeling. Op deze manier wordt het vinden van een woning nog veel lastiger. WSN wil dat eenpersoonshuishoudens, maar ook de huishoudens met een middeninkomen een realistische kans op een woning hebben. Dit betekent wel dat de inkomensgrens omhoog moet.” Door de voorgestelde maatregelen verdwijnt het ideaal van een brede en gevarieerde sociale huursector.

Wetsvoorstel grondig wijzigen
WSN pleit samen met de andere corporaties voor een grondige wijziging van het wetsvoorstel. Peter Toonen: “Met alle andere 36 woningcorporaties kunnen we zorgen voor het behoud van de sociale huursector als volwaardig woningmarktsegment.” De sociale problemen die de corporaties voorzien, kosten de samenleving bovendien veel meer geld dan de overheid op korte termijn met de maatregelen denkt te besparen. Naast het voorstel voor twee inkomensgrenzen, bevat het wetsvoorstel maatregelen met betrekking tot inkomensafhankelijke huurverhogingen en huursprongen om zeer lage huren te verhogen.

Betaalbaarheid is een verantwoordelijkheid van corporaties én van het Rijk
Het kabinet ‘verkoopt’ het beleid met het argument dat iedereen een realistische prijs betaalt voor een woning, maar zegt daarbij niet dat het gaat om een verkapte bezuiniging op de huursubsidie. Peter: “Het is de taak van de corporaties om de huren zo laag mogelijk te houden.” Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid om mensen met een laag inkomen via de huurtoeslag te compenseren. De sociale huursector moet openstaan voor iedereen die geen toegang krijgt tot een markthuur- of koopwoning.

Nibud-normen ook toepassen op huurtoeslag
Als het gaat om betaalbaarheid gaat het wetsvoorstel uit van de Nibud-normen: het besteedbaar budget op huishoudensniveau. Samen met de andere 36 corporaties vragen wij ons af waarom de overheid diezelfde normen niet toepast op hét betaalbaarheids-instrument bij uitstek: de huurtoeslag. Kennelijk vindt het kabinet dit te ingewikkeld of te kostbaar. Aanpassing van de inkomensgrenzen is voor de overheid eenvoudiger en bovendien ‘gratis’, want huurders betalen de rekening, stellen de woningcorporaties in hun brief aan de minister.