HON publiceert eindrapport enquête onder 3.500 huurders

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) heeft het eindrapport gepubliceerd van de grote online enquête onder 3.500 huurders van Woningstichting Nijkerk. In totaal hebben 783 huurders de vragenlijst beantwoord. Dit is ongeveer 22,3% van de huurders. Deze respons is relatief hoog. De meeste vragen in de enquête gingen over de vier speerpunten van HON: beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen alsmede de leefbaarheid van de buurt.

Slechts 6% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie 18 – 30 jaar; daarmee is deze groep ondervertegenwoordigd. Bestuurslid Adriaan Goudswaard vermoedt dat de meesten nog bij hun ouders thuis wonen. “Een andere verklaring kan ik niet vinden” zegt hij. “Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moeten mensen zich inschrijven bij WoningNet Eemvallei, echter 17% van alle respondenten heeft nog nooit van WoningNet gehoord. Hier ligt een taak voor zowel HON als WSN. Van degenen die wel ingeschreven staan, staat 46% tussen 1 en 5 jaar ingeschreven en 36,7% zelfs langer dan 5 jaar.”

Over de betaalbaarheid van de woning vindt circa 38% van de respondenten de kwaliteit te laag ten opzichte van de huur. Voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 mag WSN sowieso geen huurverhoging doorvoeren. Maar HON vindt dat ook voor de periode daarna geen huurverhoging doorgevoerd mag worden voor wooncomplexen met achterstallig onderhoud.

46,8% vindt het inkomen te laag voor de te betalen huur. HON staat op het standpunt dat huurverhoging geen jaarlijks automatisme moet zijn en zal daarover in gesprek gaan met WSN.

Wat betreft investeringen in duurzaamheid is 45.8% bereid iets meer huur te betalen. HON vindt een huurverhoging alleen acceptabel als de investeringen tot lagere woonlasten leiden. Bestuurslid Gerrit van Breda roept WSN op om huurders tijdig te informeren over geplande werkzaamheden als groot onderhoud, renovatie of sloop. Daarmee wordt voorkomen dat huurders in hun woningen investeren terwijl die woningen op de nominatie staan om (bijvoorbeeld) gesloopt te worden. Van Breda: “Huurders zouden ook beter geïnformeerd moeten worden over duurzame technieken zoals warmtepompen, zonnepanelen e.d. Een handleiding waarmee de huurder kan zien of alles naar behoren functioneert is daarvoor noodzakelijk.”

De meeste aspecten van de leefomgeving worden ‘voldoende tot goed’ gevonden. De score ligt boven de 60%. Netheid rondom de woning en onderhoud van het openbaar groen zijn de grootste aandachtspunten, want die worden door meer dan 20% van de respondenten als ‘slecht tot onvoldoende’ beoordeeld. Ook de inbraakgevoeligheid, verlichting en kwaliteit van achterpaden, fiets- en wandelpaden vragen om aandacht.

Voor HON was deze enquête belangrijk om contact met haar achterban te blijven houden. Verschillende initiatieven om met huurders en woningzoekenden in contact te komen zijn door de Coronacrisis niet doorgegaan.